ROLF BENZ
 

EGO Fauteuil de repos

stoerer-vorteil-fr 11

Rolf Benz EGO.

01 egolse gross

Design: Norbert Beck


02 egolse gross

03 egolse gross

50SEHSE

Rolf Benz 50.

06 050 F 03 007 01

Design: Norbert Beck


07 050 F 03 014 01

360

Rolf Benz 360.

01 360 gross

Design: Cuno Frommherz


02 360 gross

03 360 gross

04 360 gross

392

Rolf Benz 392.

01 392 gross 03

Design: Birgit Hoffmann


02 392 gross 01

560

Rolf Benz 560.

01 560

Design: Stephan Veit


02 560

03 560

04 560

566

Rolf Benz 566.

01 566 gross 10

Design: Cuno Frommherz


02 566 gross

03 566 gross

04 566 gross

577

Rolf Benz 577.

01 577 gross

Design: Schnabel, Schneider


02 577 gross

03 577 gross

04 577 gross

585

Rolf Benz 585.

01 585 gross

Design: Stephan Veit


02 585 gross

03 585 gross

04 585 gross

05 585 gross

684

colors of rolfbenz 01

stoerer fr 15

Rolf Benz 684.

01 684 gross

Design: Katja Reiter + Tamara Härty


02 684 gross

03 684 gross

04 684 gross

3100

stoerer fr 16

Rolf Benz 3100.

01 3100 gross

Design: Prof. Stefan Heiliger


02 3100 gross